เกี่ยวกับเรา

    บริษัท อินเตอร์ ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 60/19 ถนนสำนักอ้ายงอน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180


    ทางบริษัทฯ ให้บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ โดยเน้นการบริการที่มีคุณภาพ ความรวดเร็ว และความน่าเชื่อถือ ในราคาที่แข่งขันได้ อีกทั้งยังมีการรับประกันสินค้าเสียหายและสูญหายระหว่างการขนส่งสินค้าอีกด้วย


    ความสำเร็จของธุรกิจเราย่อมเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการบริการลูกค้าของเรา โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสนับสนุนงานขนส่ง ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะให้โอกาสเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการขนส่งสินค้าของท่าน

 

“มุ่งพัฒนาการบริการขนส่ง

ให้อยู่ในระดับแนวหน้า 
มีมาตรฐานระดับสากล”

 

ทั้งเรื่องการบริการลูกค้า การส่งสินค้าให้ตรงต่อเวลาที่กำหนด
และความปลอดภัยในการทำงาน

วิสัยทัศน์บริษัทฯ

นโยบายบริษัทฯ

  1. ดำเนินธุรกิจการขนส่งสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต (ผู้ว่าจ้าง) ไปยังจุดหมายปลายทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนดด้วยความปลอดภัย ครบถ้วน ตรงเวลา

  2. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เคารพต่อวิชาชีพ

  3. พนักงานขับรถต้องปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้าและยานพาหนะที่ขนส่ง และสังคม

  4. พนักงานขับรถต้องไม่เสพสารเสพติด ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด

  5. พนักงานขับรถต้องมีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งต่อครอบครัวและสังคม

  6. พนักงานทุกคนต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่ เช่น ไม่ส่งเสียงดัง ทำความรำคาญให้กับบริเวณใกลัเคียงและชุมชนที่อาศัย

  7. พนักงานทุกคนต้องไม่สร้างภาระและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณบริษัทและชุมชน เช่น การกำจัดขยะมูลฝอย แบตเตอรี่ ยางรถยนต์

นโยบายคุณภาพ

บริษัทฯ จะบริหารจัดการงานขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  และมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูง  ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร  และการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ  โดยการนำเอาเทคโนโลยีและอุปกรณ์อันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 
 
 

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
    1.1. เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ของผู้ถือหุ้น
    1.2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
    1.3. รายงานผลการดำเนินการและสถานภาพขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
    1.4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัท อินเตอร์ทรานสปอร์ตแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
    1.5. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับอันจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัทอินเตอร์ทรานสปอร์ตแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด ต่อบุคคลภายนอก


ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ
    2.1. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
    2.2. หากผู้บริการไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการได้
    2.3. ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการทุกรายเท่าเทียมกัน เป็นธรรม โปร่งใสด้วยใจให้บริการ มีมารยาทที่ดี


ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ทางการค้า
    3.1. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้
    3.2. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องแจ้งให้คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

    3.3. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในการร้ายโดยปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง
    3.4. รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อคู่ค้า คู่แข่งเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ
    3.5. รายงานเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา
และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
    4.1. ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงานมีกฎระเบียบให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างชัดเจน
    4.2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
    4.3. การแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมรวมทั้ง การกระทำหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
    4.4. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และความสามารถของพนักงาน
โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
    4.5. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับและให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการทำผิดกฎหมายของบริษัทฯโดยรายงานผู้บังคับบัญชา
    4.6. บริหารโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

จรรยาบรรณบริษัทฯ